แสดงความยินดีกับอาจารย์ปลา ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม และ ตัวแทนนักศึกษาจากการภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล