ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นก รศ. ดร. นัทธีรา สรรมณี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา สรรมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม