รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษา 4-Tiers รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ที่จบการศึกษาจากภาควิชาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศิลปากร สนใจติดต่อภาควิชาด่วน