เกี่ยวกับ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้มในประเทศไทย โดยในขณะนั้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คือ ดร.ประดน จาติกวนิช ได้เล็งเห็นว่าในอนาคตสาขาวิชานี้จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นที่ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นฉบับแรก (พ.ศ. 2518) ในปี พ.ศ. 2528 สาขาฯ ได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกออกสู่สังคม ภายใต้วุฒิที่ระบุในปริญญาบัตรว่า “วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)” ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดผลิตบัณฑิตในวุฒิดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ยกสถานะเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ในเชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อม เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และเป็นที่ยอมรับของสังคม