หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยแผนการเรียน 3 รูปแบบให้เลือก ได้แก่

  1. ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (แผน ก แบบ ก1)
  2. ศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
  3. ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานราชการที่ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย ฯลฯ