การประกอบอาชีพ

  1. พนักงานราชการในหน่วยงานราชการที่ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตราย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ อากาศเสีย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล หรือโรงแรม เป็นต้น
  3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
  4. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในองค์การมหาชน เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  5. นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย
  6. อาจารย์ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย