คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  1. สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. สำหรับแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาเอกทางสิ่งแวดล้อม (GPA-เอกสิ่งแวดล้อม) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และจะต้องยื่นพร้อมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยในวันสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
  3. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท